1240, maig, 15. Venda

Full Text
Share
Venda de Bernat Caperó de Segalars, parròquia de Sant Gregori, i la seva esposa Ramona a Guillem de Cabanes de Clarà d'una feixa petita de terra situada al pla de Segalars, al lloc anomenat Pedra Molar, parròquia de Sant Gregori, salvat el dret de Sant Daniel, pel preu de set sous barcelonins i un cens anual d'un diner per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització