1239, maig, 01. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Joan Guerau i la seva esposa Adelaida, a Pere de Sitjar, fill de Guerau de Sitjar, home seu, del mas que havia estat de Pedrinyà de Puig, salvat el seu dret pel qual pagarà tasca, braçatge i un cens anual de quatre sous barcelonins per Nadal, a part dels cent sous d'entrada ​
​Tots els drets reservats