1239, març, 16. Establiment

Full Text
Share
Establiment de la comunitat de Sant Daniel, representada per l'abadessa Agnès, a Joan d'Aialdeus i la seva esposa Astruga d'unes cases situades a la ciutat de Girona, prop de les muralles, al lloc anomenat Bellmirall, salvat el dret de Sant Daniel, pel preu de cinquanta sous d'entrada i un cens anual d'una masmudina per Nadal ​
​Tots els drets reservats

Localització