1217, juny, 06. Establiment

Full Text
Share
Establiment de Bernat de Sitjar a Ramon Mercader, carnisser, i a Gironès, pedrer, d'unes cases situades a la ciutat de Girona, prop del pont vell, a l'areny de Girona, pel preu de dos-cents seixanta sous barcelonins d'entrada i un cens anual per Nadal de dos morabatins ​
​Tots els drets reservats

Localització