Gramàtica catalana [bloc B]

Cardellach i Busquets, Pau
Share
Segon bloc de la Gramàtica que conté els apartats següents: 'Del alfabeto' i l'inici del 'De la pronunciación' ('Pronunciación de las vocales' i part de 'Pronunciación de la e'); anotacions inconnexes com llistes de verbs en -er i en -ir, algunes expressions fetes, exemples d'ús d'algunes de les partícules tractades a la Gramàtica (no·n vull pas, això ray, etc.). Hi continua l'apartat de 'Pronunciación de la e' i, 'Pronunciación de la de la o', 'De los diftongos', 'Pronunciación de las consonantes'. A continuació s'inicia el capítol 'De las partes de la oración', amb el seus primers apartats: 'El artículo' i 'De los pronombres', es completen els apartats 'Del nombre', 'De los adverbios' i 'Interjecciones', i s'inscriuen els primers apartats relatius a la morfologia verbal -'Verbos ausiliares', Ésser, ser, estar. Finalment l'apartat 'De la formación de los tiempos' amb taules dels models de conjugació dels verbs catalans, 'De las partes de la oración', amb els apartats que resten de la morfologia verbal, de les partículas i les conjunciones i el capítol de 'Sintaxi'. El darrer plec d'aquest bloc B conté un índex de la Gramàtica a dues columnes, que porta l’encapçalament "Ýndice del Borrador de la Gramatica Catalana" ​
This document is licensed under a Creative Commons:Public domain Creative Commons publicdomainzero