Título de Maestro de primera enseñanza

Share
Fotocòpia del títol expedit per l’Escola Normal de Girona que l’acredita com a mestre de primer ensenyament. Està signat per l’interessat (Josep Mir), pel Director general de primer ensenyament i pel cap de la Secció. El document està emmarcat amb una orla decorativa d’elements florals. Al verso, document enganxat amb la informació, la data i el segell de registre corresponents a diferents preses de possessió com a mestre. Les dates que hi figuren són: Girona, 21 de setembre del 1931; Girona, 17 de novembre de 193-? (data il·legible); Barcelona, 22 de novembre de 1934 ​
In copyright In copyright