Escuela Normal de Maestros de Gerona. Derechos académicos, curso de 1927 a 1928: Nocs. gens. de Historia e Hist. E. Antigua

Escola Normal (Girona)
Share
Drets acadèmics de l’assignatura Història i història antiga i qualificació obtinguda: notable ​
In copyright In copyright