Lliçó 2a. Factor geogràfic com a plasmació corrents íntima Ha